Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING (AVG)
Hier vind je de privacyverklaring van Thuis in je lijf, praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie. Hierin wordt omschreven hoe ik met jouw persoonlijke gegevens om ga.

SSL BEVEILIGINGSCERTIFICAAT
Mijn website-adres is: https://thuisinjelijf.net en heeft een zogenaamd SSL beveiligingscertificaat. Dat wil zeggen dat anderen geen toegang krijgen tot de gegevens die uitgewisseld worden tussen jou en mij, via deze website.

GEGEVENS DOSSIER
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst). In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten, met de nadruk op ‘informed consent’.

-In dit dossier noteer ik aantekeningen over je gezondheidstoestand, uitgevoerde interventies en ontwikkelingen.

-Tevens worden hier gegevens opgenomen, die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd  bij een andere discipline zoals bijvoorbeeld jouw huisarts of psychiater/GZpsycholoog.

-Jouw evt (sessie)verslagen worden ook in dit dossier opgenomen.

-Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens. Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

-Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

-Ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Ik verwerk de gegevens in een digitale beveiligde omgeving van MijnDiad. 

-Met jouw expliciete toestemming worden gegevens gebruikt om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

-Soms bespreek ik met collega’s of supervisie casuïstiek uit de praktijk. Dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

-In verband met mijn boekhouding heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Moneybird (tot 1 janurai 2021) MijnDiad en boekhouder van Doeswijck C.S te Amersfoort.

-Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor het opstellen van een factuur.

-Het dossier, zoals de WGBO vereist, wordt 20 jaar bewaard.

GEGEVENSVERWERKING BIJ DEELNAME AAN TRAINING/WORKSHOP
Wordt nog verder uitgewerkt.

JE RECHTEN MET BETREKKING TOT JE GEGEVENS
Je kunt mij verzoeken tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

Hetzelfde geldt wanneer je inzage zou willen in jouw gegevens/dossier

Als je van mening bent dat ik niet goed omga met je persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij mij. Als jij en ik er niet samen uitkomen en het antwoord van mij op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over mij in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

-je naam, adres en woonplaats

-je geboortedatum

-de datum van de behandeling

-een korte omschrijving van de behandeling, ‘psychotherapie’ met bijbehorende code

-de kosten van het consult

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Ik behoud de vrijheid om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en zo nodig aan te vullen als de actualiteit dit vraagt. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te lezen, zodat je van deze veranderingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS
Roos Olmanst
Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie
www.Thuisinjelijf.net / info@thuisinjelijf.net
06 1976 8503

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 04-10-2020